O projekcie

Podnoszenie kwalifikacji poza miejscem zamieszkania stwarza dodatkowe wyzwania. Część lekarzy może napotykać na trudności wynikające z konieczności dojazdu i powrotu, zwiększonych wydatków na podróż czy nocleg. Szkolenia poza miejscem zamieszkania są zwykle też znacznym utrudnieniem dla osób łączących aktywność zawodową z rolą rodzicielską, związaną z wychowaniem małych dzieci, co ma szczególne znaczenie dla kobiet. Kierując się tymi powodami pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom szkoleniowym i zaoferować dwa rodzaje szkoleń (stacjonarne i wyjazdowe). W modelu tradycyjnym lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych w Krakowie, w oparciu o infrastrukturę i sprzęt dostępny w UJ CM.

W modelu wyjazdowym, realizowanym bliżej miejsca zamieszkania osób szkolonych, planujemy prowadzić szkolenia z wykorzystaniem Mobilnego Centrum Szkoleniowego (MCS). Wykorzystując naczepę siodłową planujemy uzyskać możliwość prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności w dowolnym miejscu w Polsce, pozwalającym na dotarcie i rozstawienie naczepy o wymiarach całkowitych ok. 13,5×2,5 metra. Naczepa będzie posiadała rozsuwaną podłogę oraz ściany, co da możliwość powiększenia jej powierzchni do wymiarów około 13,5×5,5 m i utworzenia na jej podstawie Mobilnego Centrum Szkoleniowego z dwoma wielozadaniowymi salami ćwiczeniowymi o wymiarach około 4,5×5,5 metra.

Cel główny projektu:

Doskonalenie wiedzy, umiejętności medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz umiejętności chirurgicznych w postępowaniu z pacjentami w wieku podeszłym.  

Cele szczegółowe:

  1. Doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych lekarzy, w tym rezydentów, w zakresie problemów wieku podeszłego
  2. Uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych lekarzy, w tym rezydentów w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego chorych geriatrycznych
  3. Doskonalenie umiejętności diagnostycznych i technicznych w wykonywaniu małoinwazyjnych procedur chirurgicznych preferowanych u starszych chorych i optymalizacji postępowania okołozabiegowego
  4. Przygotowanie do rozwiązywania problemów chorych geriatrycznych w zespołach interdyscyplinarnych

Program szkolenia został opracowany na podstawie wyników badania potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych na podstawie ankiety rozesłanej do 6 tys. lekarzy.

W ramach przeprowadzonej ankiety uzyskano informacje o dziedzinach szkoleń, na które istnieje szczególne zainteresowanie wśród ankietowanych. Należały do nich szkolenia w zakresie: farmakoterapii bólu (interakcji, powikłań i pułapek leczenia), farmakoterapii i polipragmazji u osób starszych, przekazywania trudnych wiadomości, komunikacji z pacjentem, komunikacji i współpracy w zespole terapeutycznym, lęku i depresji w chorobach somatycznych (trudności diagnostyki i leczenia, wpływ na rokowanie), optymalizacji postępowania leczniczego u osób starszych (funkcje poznawcze, zaburzenia świadomości (majaczenie) oraz stanów nagłych w geriatrii.

Dziedziny psychiatria – reumatologia – chirurgia – mają zasadnicze znaczenie dla współczesnej medycyny, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego i zwiększającej się liczby osób w wieku podeszłym. Proces starzenia się powoduje, że osoby starsze wiekiem charakteryzują się nie tylko wielochorobowościa, ale także istotnymi zmianami psychospołecznymi, wpływającymi na ich jakość życia, co wiąże się z koniecznością holistycznego rozpatrywania ich potrzeb w aspekcie medycznym i psychospołecznym. Zapewnienie opieki w tym okresie życia wymaga nie tylko sprawnie funkcjonującego systemu opieki medycznej, a także wszechstronnie wykształconego i kompetentnego personelu medycznego, który będzie w stanie osobom w wieku starszym zapewnić należytą opiekę i dobrą jakość życia, związaną z poczuciem bezpieczeństwa i stabilności.

Program szkoleniowy jest innowacyjnym połączeniem wiedzy, praktycznych umiejętności z zakresu: chirurgii, psychiatrii oraz reumatologii i kompetencji społecznych związanych z właściwymi interakcjami społecznymi i komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem w starszym wieku (lub jego rodziną). Interdyscyplinarny charakter proponowanych warsztatów i seminariów wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych lekarzy, którzy mimo gotowości do doskonalenia swoich kompetencji, nie zawsze mają ku temu szansę, ze względu na nieuwzględnienie niektórych niezwykle istotnych zagadnień w ramach programów specjalizacyjnych.

W trakcie naszych szkoleń zostanie położony nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej (75% czasu szkolenia).

Oferta szkoleniowa zostanie skierowana do lekarzy z terenu całego kraju, a w szczególności do lekarzy z regionów o utrudnionym dostępie do szkoleń. Przeszkolonych zostanie 1200 lekarzy. Zostanie to zrealizowane poprzez zorganizowanie 55 edycji kursów.

Za ukończenie kursu lekarz otrzyma 16 punktów edukacyjnych.

Przed każdą edycją kursu, jego program będzie dopasowywany, w ramach możliwych dostępnych opcji modułów, do zainteresowania i potrzeb jednostki medycznej, która wyrazi chęć przyjazdu Mobilnego Centrum Symulacji.

Interdyscyplinarny zespół naukowy projektu POKOLEnia:

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek – moduł psychiatryczny

prof. nadzw. dr hab. n. med. Mariusz Korkosz – moduł reumatologiczny

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter – moduł chirurgiczny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – moduł chirurgiczny

dr n. med Michał Nowakowski – moduł chirurgiczny

prof. dr n. med. Jan Dobrogowski (konsultacje – medycyna bólu)

prof. dr. n. med. Barbara Gryglewska (konsultacje)

dr n. med. Karolina Piotrowicz (konsultacje – geriatria)

dr n. med. Jarosław Woroń (konsultacje – farmakologia kliniczna)

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum