Rejestracja użytkownika

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz znak specjalny


(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

W związku z dokonaniem zgłoszenia swojego udziału w procedurze rekrutacyjnej na kurs realizowany w ramach projektu pn. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na kurs realizowany w ramach projektu „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej” na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest moje wyraźne działanie w postaci przesłania zgłoszenia.
3. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – Collegium Medicum.
4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
5. W przypadku niezakwalifikowania do uczestnictwa w kursie moje dane osobowe zostaną usunięte z bazy projektu do 7 dni po zakończonym kursie. A w przypadku mojej rezygnacji do 7 dni od momentu zgłoszenia tego faktu.
6. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: pokolenia@cm-uj.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biuro Projektu POKOLEnia, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków lub osobiście stawiając się w Zakładzie Dydaktyki Medycznej UJ CM, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków.
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub Inspektorem Ochrony Danych beneficjenta www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 2019