Moduł reumatologiczny

Moduł psychiatryczny

Moduł chirurgiczny

Moduł psychiatryczny

Celem modułu jest umożliwienie efektywnego dopasowania modelu opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów, przy jednoczesnym uwzględnieniu dwóch istotnych tendencji w społeczeństwie polskim: wysokiej zachorowalności na zaburzenia psychiczne oraz starzenia się społeczeństwa.

Moduł psychiatryczny skierowany jest zarówno do lekarzy specjalistów, jak i rezydentów, którzy mają potrzebę doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zintegrowanie wiedzy medycznej uzyskanej w toku specjalizacji oraz zdobycie dodatkowych kompetencji, na które pozwalają proponowane kursy, będzie sprzyjać jeszcze bardziej dogłębnemu zrozumieniu potrzeb pacjentów i dostosowaniu odpowiedniej pomocy. Szczególne uwzględnienie psychogeriatrii oraz gerontologii stanie się podstawą do zwiększenia efektywności współpracy na linii lekarz
– pacjent w wieku senioralnym. Diagnoza potrzeb wykazała, że największe zainteresowanie wśród potencjalnych kursantów w zakresie psychiatrii, wzbudzają kompetencje o charakterze społecznym, związane z takimi tematami jak: przekazywanie trudnych wiadomości i komunikacja z pacjentem, komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym, oraz lęk i depresja w chorobach somatycznych (trudności diagnostyki
i leczenia, wpływ na rokowanie), optymalizacja postępowania leczniczego u osób starszych (funkcje poznawcze, zaburzenia świadomości (majaczenie) ból).

Kurs będzie realizowany w ciągu 2 dni szkoleniowych: w każdym dniu po 8 godzin dydaktycznych, co daje razem 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w formie interaktywnych seminariów (w każdym dniu 2 seminaria) w grupach po 30 osób oraz praktycznych warsztatów (w każdym dniu 3 warsztaty po 2 h dydaktyczne - łącznie 6 godzin dydaktycznych) w grupach po 10 osób. Zajęcia warsztatowe będą powtarzane w danym dniu trzykrotnie, tak aby każdy uczestnik szkolenia brał udział we wszystkich warsztatach. Każdy warsztat będzie prowadzony przez minimum jedną osobę. Tam, gdzie będzie to uzasadnione tematem warsztatu, wykorzystani zostaną pacjenci symulowani oraz materiały wideo przygotowane do celu realizacji projektu.

Tytuł lub/i opis lub/i adres

Lista kursów -Moduł psychiatryczny


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 2019